مطالب درج شده در این سایت لزوما نظر سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور شاخه آمریکا نیست

کانون سخن:دکتر مصطفی دانش: صف آرایی قدرتهای بزرگ و تاثیر آن بر مذاکرات وین

img

کانون سخن:دکتر مصطفی دانش: صف آرایی قدرتهای بزرگ و تاثیر آن بر مذاکرات وین