توییت سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور در باره موج اعدامها منجمله اعدام هموطنان بلوچ

img
 
 
سازمان‌های جبهه ملی ایران در خارج از کشور
 
@jebhemeliiranoa
 
جمهوری اسلامی دهه‌هاست با هدف سرکوب کردن مخالفین و وحشت آفرینی، دست به اعمال جنایات انسانی از جمله #اعدام زده است. هدف حکومت از موج اعدام‌های اخیر به خصوص در بین هموطنان #بلوچ، نمایشی دردناک از اقتدار پوشالی و حاکی از استیصال رژیم در تسلط بر اوضاع است. سازمان‌های جبهه ملی ایران در خارج از کشور، ضمن محکوم نمودن اعدام، به عنوان مجازاتی خلاف موازین #حقوق_بشر، به جمهوری اسلامی یادآوری می‌کند که اگر در طول تاریخ، اعدام و ارعاب قادر به نگاهداری از رژیم‌های #دیکتاتوری بود، قدرت هیچگاه به آنان نمی‌رسید. #سازمان‌های_جبهه_ملی_ايران_در_خارج_از_کشور #جبهه_ملی_ايران #نه_به_اعدام #اعدام_نکنید instagram.com/p/Cr4Asw7SBa-/
 
@jebhemeliiranoa

 

جمهوری اسلامی دهه‌هاست با هدف سرکوب کردن مخالفین و وحشت آفرینی، دست به اعمال جنایات انسانی از جمله #اعدام زده است. هدف حکومت از موج اعدام‌های اخیر به خصوص در بین هموطنان #بلوچ، نمایشی دردناک از اقتدار پوشالی و حاکی از استیصال رژیم در تسلط بر اوضاع است. سازمان‌های جبهه ملی ایران در خارج از کشور، ضمن محکوم نمودن اعدام، به عنوان مجازاتی خلاف موازین #حقوق_بشر، به جمهوری اسلامی یادآوری می‌کند که اگر در طول تاریخ، اعدام و ارعاب قادر به نگاهداری از رژیم‌های #دیکتاتوری بود، قدرت هیچگاه به آنان نمی‌رسید. #سازمان‌های_جبهه_ملی_ايران_در_خارج_از_کشور #جبهه_ملی_ايران #نه_به_اعدام #اعدام_نکنید instagram.com/p/Cr4Asw7SBa-/