یادی از پرویز خطیبی----فیروزه خطیبی

img
100% 

برنامه ای از انجمن فرهنگی – سیاسی “کانون سخن”
مهمانان: فیروزه خطیبی
موضوع: یادی از پرویز خطیبی
تهیه شده توسط تلویزیون اینترنتی رنگین کمان، بنیاد آزادی اندیشه و بیان ۲۵ شهریور ۱۴۰۱