• زهرا شمس 

   

   

   

  زندگی  

   

  زندگی جاری است مانند زمان  

  بی انتها    

  زندگی جاری است در بطن زمان  

  در آن زمان  

  در این زمان  

       

  زندگی چرخان  

  چو گردون در جهان                           

  زندگی بوده است و خواهد بود  

  همچون آب و خاک  

   

  گر نباشم                         

  گر نباشی  

  شعله اش گرمی دهد  

  بر جان و هر آنچه که هست  

   

  گر نباشم  

  آسمان برجاست  

  بر سقف فلک           

                                                             

  گر نباشی  

  زندگی جاری است  

  چون آب روان  

   

  پس چه مانَد           

  از من و از تو         

  در این بحر زمان؟  

   

  مهربانی و صفا           

  عشق بازی و وفا       

                               

  عشق مهراب فلک                   

  عشق آب زندگی  

  عشق پیوند میان هر چه در هستی بوَد             

  عشق معنای عمیق زندگی است  

   

  گر تو خواهی ماندنی باشی             

  بگو از مهر                                 

  بخوان از عشق                             

  بخوان از مهرِ مهر آیین                

  بخوان از میترا                                              

  بیفشان عطر عشق بی کران را        

  در دل و در جان  

  زهرا شمس  

  ۱۸ فوریه ۲۰۲۲  

   مهرپرستان (پیروان میترا) به خورشید ارج می نهادند. معبد مهریان معمولا رو به سوی خاوران و خورشید داشته آنچنان که نور خورشید بر روی آب در درون معبد می تابیده است.  

  مهراب در پرستشگاه پیروان مهر جایی است که مهر(خورشید) با آب به یکدیگر می رسند.