فرهنگ قاسمی __در ادامه خیزش های انقلابی مهسا و چه باید کرد؟‎‎

img

https://www.youtube.com/watch?v=bfSSixCJocw&t=44s