مطالب درج شده در این سایت لزوما نظر سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور شاخه آمریکا نیست

گند آن سخن!.. منوچهر تقوی بیات

img

گند آن سخن!

هر کس کاری دارد؛

نجار نجاری می کند

بنا، بنایی می کند

هر کس که هر کاری دارد

در کار، زبانی دارد

او با هر کس با آن زبان سخن می گوید

ابزارش،کارش،  

در گفتار و رفتارش دیده می شود

نجار از پوشال،

از  اره، رنده و سوهان چوبسا

بنا؛ از بیل، ماله، و از گونیا

شاعر از حافظ و نیما می گوید                              

پا انداز از زن

کناس از تعفن، از اَن

...

هنوز هذیان می گویم از گندِ آن سخن!

 

منوچهر تقوی بیات