مطالب درج شده در این سایت لزوما نظر سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور شاخه آمریکا نیست

ابتذالِ سیاست، سیاستِ ابتذال :دکتر کاظم کردوانی

img

ابتذالِ سیاست، سیاستِ ابتذال

پنجشنبه, 6ام بهمن, 1401