مطالب درج شده در این سایت لزوما نظر سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور شاخه آمریکا نیست

گفتگو با فرهنگ قاسمی در مورد عدم تمرکز و یا فدرالیسم

img