منیر طه مشتِ کوبنده آینده ساز

img

              منیر طه

مشتِ کوبنده آینده ساز

ای پرندگانِ راهِ آفتاب

بال هایتان پر از ترانه باد

دست هایتان پر از جوانه باد

چشم هایتان چراغِ خانه باد

آشیانتان پر آب و دانه باد

دست و بالتان گشوده بر فراز

مشتِ کوبنده آینده ساز

ـــــــ

ای پرندگانِ راهِ آفتاب

تیرگیِّ ظالمانه بر فناست

روشنائیِ زمانه با شماست

آب و دانه آشیانه با شماست

آفتابِ جاودانه با شماست

گام هایتان بلند و دلنواز

مشتِ کوبنده آینده ساز

10 نوامبر 2022  ونکوور، کانادا