مقالات درج شده در این سایت لزوما نظر سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور شاخه آمریکا نیست
خانه » مقالات » جدل متو لیان قطار شهری (مترو) تهران ….؟! ضیاء مصباح

جدل متو لیان قطار شهری (مترو) تهران ….؟! ضیاء مصباح

این روزها مسیو لین متر و تهران، در واقع متصد یان 2 گانه این تشکیلا ت نسبتا موفق و مورد مراجعه روزانه میلیو نها نفر شهر وندان تهرا نی، بدلا یل مختلف و انگیزه ها یی که اثری درحل و فصل مشکلات جامعه گر فتار تهران ندارد،مصا حبه و فر ما یشاتی فر مو ده اند .
ارایه گزارش این مد یران به بهانه اغاز دهمین سال انتصاب یا انتخاب شهردار فعلی به این مسیو لیت، در رابطه با چگو نگی عملکرد شان که به ازای ان از امکانات، اختیارات،حقوق ، مزایا و برو و بیا هایی فراتر از مدیران همتراز و….. بر خوردار بوده اند، تحت هر استد لالی موجه بنظر نمیر سد .
انعکا س اخبار وانچه که در این رابط در وسا یل ارتبا ط جمعی امد، صرفابه اعتبار در دسترس داشتن تریبو ن ها و تیتر اول تعداد اندکی از جراید روزانه …. و نوعی رانت از دید شهر وندان بشمار می اید .
نگارنده از دید گاه خاصی به این موضوع (که ابعاد وسیع منفی همراه دارد) مینگرد ، یعنی :چگو نگی نظارت و کنترل ، برنا مه ریزی ، مدت اجرا، مقایسه بازده با زمان صرف شده ، حدود اختیار، میزان و وقوف به وظیفه پا سخگویی، قدرت فرما ندهی ، درجه و چگو نگی حمایت مسیولین بالا دستی ، روابط علنی و مشروع مجریان در سطح مدیران ارشد در این سطوح و نکاتی از این قبیل که بران اساس به منصو بین قدرت مانور میدهد و بر اساس هوشمندی از این فا کتو رها استفا ده مینمایند
امید است که مانند سایر امور، انجام وظا یف و مسولییت ها تحت الشعاع حواشی قرار نگیرد….
قبو ل مشکلات و سعی در حل و فصل انها ، و پاسخگو یی ، اولین و مهمتر ین وظیفه است و بنظر میرسد در این باب کمتربه ان می اند یشند.
سامان یابی مترو تهران با ویژگی هایی فراتر از انچه که در اختیار جامعه است در زمانهای گذ شته با امکانات محدود و تکنو لژی غیر مدرن ،با هزینه ها یی بمراتب کمتر قابل دستر سی بود که چنا نچه سیستم ، پا سخگویی داشت، اینگونه مصا حبه و سهم خواهی هایی را این روزها شاهد نبودیم….هر چند که اگر منصفا نه قضاوت کنیم مد یران اولیه این پروژه بسیار عظیم بیدر یغ و ایثار گو نه کو شیده اندو این گونه ارایه خد مت با تعاریف غیر وطنی انجام وظیفه مطلو ب تعر یف میشود .
مدیرا ن مجری این وادی حساس و مو ثر و درگیر با اوقات جا معه از بودجه نفت ،چه در اختیار دولت یا شهرداری وسایر کمک ها … هزینه ها را تامین و بعد از راه اندازی از درامد حاصل روزانه از محل فروش بلیط نیز کمک گر فته و بر خوردار بوده اند و از اندوخته های مادی فردی قطعا مصرف نفر مو ده اند !!! هر چند که خد مت هر دو گروه کا ملا محسوس و قا بل تمجید است .
در همین ارتباط .. هیچ گونه احساس یا باور اعمال تدابیر داهیانه، نبایستی به مخیله انان خطور کند…. چه روزانه 600 هزار نفریا دو میلیون… وچه فلان تعداد واگن و بهمان تعداد ایستگاه و..را هدایت ، مدیریت ، جا بجا، نظارت،کنترل، سا خته و… نمایند… که انجام وظیفه ایست در قبال مسیو لیتی که اگا هانه و داوطلبا نه پذیرفته اند ، ضمن اینکه اعتبار بخشیدن به خصلت های حا میان انها این تکلیف را تشد ید مینما ید.
اینگونه حرف و حدیث ها از باب نوعی ارضاء تما یلات است و بر امده از عدم شنا خت ضرورت ها و شرایط امروز جامعه متفکر و در گیر اتلا ف وقت هایی بدینگو نه،که …….جملگی عرض خود میبر ند و زحمت ایرانیان شاهد و ساکت میدا رند .
از منظری دیگر :متو لیان گرامی و پیشکسو تان وادی سا زندگی ، خد مت و ایثار شنا خته شده یا بی نام و نشان !….. اینکه چه فرد یا سیستمی، در چه مدت و با چه امکاناتی توانسته چگونه مدیریت و در چه حدودی مو فق بوده است…… و شهردار 10 ساله یا دو لتهای وقت بچه شکلی در مسیر ارایه خدمت صادقانه یا در حد رفع تکلیف کنار امده و اینکه با چه معضلاتی دست بگر یبان است و ایا خود او در این میان صا حب نقش بوده و….. به داوری استفا ده کنندگان میلیو نی روزانه این وسیله که در جا یگاه نیا زهای اولیه جوامع و ابتدا یی تر ین وظیفه شهر داری هاست… بسپا رید.
توصیه میشود در این شرایط…. بجای امادگی برای هر گو نه پا سخگوییهای تفننی و طرح مو ضوعا ت غیر مفید که جا معه بحق از این گو نه جدل های مخرب بشدت گر یزان است و در اینگونه سو ژه سازی ها همه دست اند کاران و در راس انان دلوا پسان ، مسیو لیت اصلی را بعهده دارند و اگا ها نه بر طبل تشنج و بحران افر ینی میکو بند ….پا یان دهید که رضای خلق در انست .
اعمال مدیریت و انجام وظیفه ای که شا ید با رابطه بان دست یا فته اید و بشدت در حفظ ان میکوشید زمانی با بازده کا ملا مطلوب همراه خواهد شد که از ورود به حواشی و جو سازی های بی حا صل به جد دوری بفر ما یید و از اینگو نه هشدار ها استقبال کنید .
تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل …… بقول حافظ وظیفه من گفتن است و بس

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*

شما می‌توانید از این دستورات HTML استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>