مقالات درج شده در این سایت لزوما نظر سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور شاخه آمریکا نیست
خانه » بیانیه ها » سالروزقیام جاودانه سی ام تیرراگرامی میداریم
سالروزقیام جاودانه سی ام تیرراگرامی میداریم

سالروزقیام جاودانه سی ام تیرراگرامی میداریم

درتیرماه 1331نهضت ملی شدن نفت درایران دراوج خودقرارداشت. رهبرنهضت ملی، دکترمحمدمصدق درروزدوم تیرماه 31 وپس ازدفاعیات شورانگیزی که ازحقوق ملت ایران دردادگاه بین المللی لاهه به عمل آورده بود، درمیان استقبال کم نظیرمردم به خاک وطن بازگشت. درحالیکه اقدامات میهن دوستانه واستقلال طلبانه او توجه جامعه جهانی وبه ویژه کشورهای استعمارزده جهان سوم را به خودجلب کرده بود و رهبران ملی بسیاری ازاین کشورها وشخصیت هائی ماننددکترسوکارنو، جمال عبدالناصر، ژنرال تیتو، احمدبن بلا وجواهرلعل نهرو باتکریم واحترام به مصدق چشم دوخته بودند. وهمین شخصیت ها بودندکه بعدا باتوجه به اندیشه ها وعملکردرهبر نهضت ملی ایران سازمان کشورهای غیر متعهد را بنیان گذاری کردند.
درآن ایام، دوره شانزدهم مجلس شورای ملی به پایان رسیده ودوره هفدهم مجلس درشرف تشکیل بود. دکترمصدق برای آنکه مجلس جدید درانتخاب نخست وزیر آزادی عمل داشته باشد،ازمقام نخست وزیری استعفاء داد. مجلس هفدهم بااین که اکثریتی وابسته به دربار ومخالف نهضت ملی داشت، درآن شرایط که ملت ایران یک پارچه به پشتیبانی نخست وزیردولت ملی ایستاده بودناگزیربودکه به نخست وزیری دکترمصدق اظهارتمایل نمایدوچنین کرد.دکترمصدق ضمن معرفی کابینه جدید خود به شاه به اواعلام کردکه تصدی وزارت دفاع ملی رابرطبق قانون باید به نخست وزیرواگذارنماید،زیرادکترمصدق به درستی دریافته بودکه ارتش که به مانند ابزاری دراختیار شاه قراردارد، درهرلحظه ممکن است به دستورشاه وبه نفع قدرت های استعماری واردکارشده وبرمسیر نهضت ملی ایران نقطه پایان بگذارد. شاه درخواست دکترمصدق رانپذیرفت ودکترمصدق در روز25 تیرماه31 استعفای خود را اعلام کرد. در روز26تیر 40 نفرازنمایندگان مجلس بدون حضورنمایندگان طرفدار نهضت ملی باپیغامی که ازطرف شاه به آنهارسید به نخست وزیری قوام السلطنه رای تمایل دادند. قوام السلطنه درروز 27تیرباصدوراعلامیه ای تهدیدآمیز، حاوی جملاتی از این قبیل که «وای به حال کسانیکه دراقدامات مصلحانه من اخلال نمایندو در راهی که درپیش دارم مانع بتراشند» کوشیدمردم ایران رامرعوب وبه سکوت وادارنماید. ازسوی دیگر31تن ازنمایندگان فراکسیون جبهه ملی باصدوراعلامیهای ازملت ایران دعوت کردندکه برای حمایت ازدکترمصدق ودرجهت حفظ دست آوردهای نهضت ملی ایران در روز دوشنبه سی ام تیرماه درسراسر کشوردست به اعتصاب عمومی وتظاهرات بزنند. در روز سی ام تیر بازار ومغازه هابسته بودند.حتی وسایل نقلیه عمومی ازحرکت ایستاده ودرحال اعتصاب بودند. درتهران مردم درسرهرکوی وبرزن تجمع کرده وبه طرف خیابان های مرکزی شهربه راه افتادند اولین تظاهرات وشعارهای «مصدق پیروزاست» و «یامرگ یامصدق» درساعت 7 صبح درسبزه میدان ومقابل بازارشروع شد. درهمان لحظات اول شلیک گلوله به طرف مردم آغازشد واولین کشته درجلوی بازار برخاک افتاد. تظاهرکنندگان پیکرخونین اورا روی تخته گذاشته وبه طرف خیابان ناصرخسرو ومیدان توپخانه به راه افتادند. امواج خروشان مردم ازهرطرف به سوی میدان بهارستان وجلوی مجلس سرازیربود. در درگیری های مردم بانیروهای نظامی درخیابان اکباتان وسایر خیابان های منتهی به میدان بهارستان، ده هانفراز مردم به خاک وخون کشیده شدند. پس ازگذشت ساعاتی ازقیام خونین ورو به گسترش ملت، شاه ناچارشد که فرمان عزل قوام السلطنه وفرمان نخست وزیری مجدد دکترمصدق را امضاء کند وبدینگونه دکترمصدق نخست وزیرملی ومحبوب ایران باجانفشانی ملت، براریکه قدرت بازگشت وسی ام تیر به عنوان قیام مقدس ملی درتاریخ ایران ثبت وضبط گردید. حوادث این روزتاریخی گواهی براین مدعاست که نیرو واراده ملت همواره میتواندبر قدرت حکومت های جبارفائق آید.
تهران – جبهه ملی ایران
30تیر1394

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*

شما می‌توانید از این دستورات HTML استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>