مقالات درج شده در این سایت لزوما نظر سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور شاخه آمریکا نیست
خانه » مقالات » اظها ر وجود !؟ : چرا عاقل کند کاری …. (گو ید سخنی ) .ضیاء مصباح

اظها ر وجود !؟ : چرا عاقل کند کاری …. (گو ید سخنی ) .ضیاء مصباح

در دیدار 20 / 3 / 94 شهردار باجمعی ازدانش امو ختگان دانشگاه تهران ، ایشان به عملکرد د و لت همزمان با پایان دومین سال حضور تیم تد بیر و امید در مسند قوه مجر یه پرداخته و نقد ی بر اوضاع واحوال ،در این رابطه داشته اند .
ارتباط بین کو شش در مسیر حل و فصل ما جراهای هسته ای که بنظر بسیاری از دلسو زان اگاه ، نا بود کننده ارزش های اجتما عی ،اخلاقی ،اعتقا دی و ….شده و مو ضوع انتخا بات ،انهم بزعم سخنرانی که بایستی از و یژ گیهای یک فر هیخته ، دنیا دیده ،صا حب تفکر اصو لی و… بر خوردار باشد …..جای تحیر و تا سف عمیق است.
استد لالی بد ینگو نه از سوی دلواپسان به کرات مطرح وبر بنیادی سست استوار است که از فر صت طلبی ها ی رایج نشات میگیرد ، که در ان وادی بسیار گفته ، نوشته و خوا نده ایم.
هدف اصلی که با تو جه به نحوه استد لال این مسیو ل تنظیم شده میتو اند ،مبین نا اگا هی یا فر صت طلبی برامده از افکار توده گرایانه (پو پو لیستی ) شهر دار شهر مان باشد. ….
او گستاخانه چنین میگو ید :گره ردن همه امو ر کشور به راضی کردن بیگانگان جز سر افکند گی نتیجه ای برای دولت ملی دکتر مصد ق نداشت..!!!!!.. اگر اقتصاد مبتنی بر توان داخلی در دولت دکتر مصد ق عملیا تی شده بودو نگاه به خارج از مرزها !!!!!! ،در کشورحا کم نمیشد ، ریزش نیر وهای اجتما عی به ان حد نمیر سید که کو دتای انگلیسی علیه دولت ملی موفق شود و….. ضمنا اشاره کرده ا ند که:ظا هرا اهداف دولت از دستیا بی به توا فق (هسته ای )پیروزی در انتخا بات است و….
خوانندگان محترم بخو بی میدانند که:همت و فدا کاری مصدق الگوی استقلا ل خواهی ،و بنو عی بنیا ن گذار ی کشور های غیر متعهد بود .
بقول چر چیل ( نخست وزیر وقت انگلیس ) اوتنها فردی بود که با کله طاس و نوک قلم توانست استعمار انگلستان را بزانو در بیا ورد و ضرورت ملی شدن صنایع کشور های در حال تو سعه رامطرح سازد .
چنین نحوه بیان واستد لالی در حد ی نیست که گو ینده رامورد خطاب قرار داد ، بلکه فر صتی است تا جا معه هشیار ، صبور و از همه مهمتر اگاه ایرانی در مقابل چنین نا بخردی ها ،یک صدا و هما هنگ مطر ح سازندکه :
وجود مصد ق برای مردم ایران یک معنی بیشتر نداشت و ان بر گر داندن حق حا کمیت ملی به انان بود… واین واقعیت محض ومورد تا یید همه جهانیان ،چگو نه و با چه اهدافی وارونه جلوه داده میشود ….. که بر دامن کبر یاش ننشیند گرد
او در زمانی حرف از ملی کردن صنعت نفت ایران زد و در برابر استعمار ایستاد که امید و اعتماد بنفس بمدت 2 قزن در ایران گم شده بود….
شهردار و همفکران ایشان با این نگرش که بنظر عمدی میرسد ، و دعوا بر سر لحاف ملا ست !!لاز م است پاسخ این سوال را بد هند :
چه چیری پس از گذشت بیش از 60 سال نام او را با همه مما نعت و مخا لفت ها ، کما کان زنده نگه داشته است که در هر فر صت و بها نه ای گستا خانه به منزلت ، اند یشمندی فدا کاری بی نظیر او… ….جسارت ورزیده و خلاف واقعیت هاو حقیقت پر گو یی میکنید .؟! انهم در محضر انان که امید است با کوشش خود و بدون رانت از این مرکز علمی معتبر فارغ التحصیل شده باشند…..
مصدق در عین تو جه به عدالت اجتما عی و راه اندازی نظام تا مین اجتما عی…به دمکراسی معتقد و پای بند بود و همه اقدامات اوبرای رسیدن به جا معه مد نی وا قعی بود که ، در انصورت عر صه بر بسیاری و کما کان ، تنگ و محدود میشد …..

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*

شما می‌توانید از این دستورات HTML استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>