مقالات درج شده در این سایت لزوما نظر سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور شاخه آمریکا نیست
خانه » مقالات » برفضای سبز گو شه و کنار شهرمان چه میگذرد …؟؟ ضیاء مصباح

برفضای سبز گو شه و کنار شهرمان چه میگذرد …؟؟ ضیاء مصباح

تهران نشینان مخصو صا سا کنین مناطق 1/2/3و6 مدتهاست که بخشی از پارکها و فضا های سبز نسبتا کو چک مناطق محل سکو نت و تردد روزانه خود را در دست ساخت و ساز انهم با مشارکت یا تحت کنترل شهر داری منطقه میبینند.
این تجاوز با تمهیدات لازمی همراه و عجین شده که مغز های متفکر و بانیان این روشها دم به تله ندهند و در شرایط ویژه فعلی که بگیر وببندهایی هر چند صوری و مصلحتی و… دردست است و روی ان ما نور میدهند …گر فتار نشو ند .
و ادله ها یی ،اماده ارایه برای پر سش کنند گان ،حسب جاه ومقام ،در کشو های خود به کمک تکنو کراتهای در اختیار و حقو ق بگیر …حتی برای روز مبادا … دارند
سا کنین گو شه و کنار شهر مان در این روزهای رو به گر ما که استراحتی اندک در این مکانها را بیش از گذشته میطلبد، و در گذشته نه چندان دور دعا گوی بانیان تا سیس این فضا ها بودند ……امروز بشدت از این بی مهری و از این بابت در فغانند
ومشاورین کوش به فرمان ، در این زمینه ها خوب و اگاهانه برنامه ریری کرده و بلند مدت ها را از لحاظ احتمال پاسخ گو یی دیده اند! ؟…… (در دیگر منا طق چه میگذرد نگا رنده عبوری نداشته است )
مجمو عه بانیان این اند یشه خا ینا نه ، از خصلت نجابت ، صبوری ،مشاهده ، اعتراض درونی محتا طا نه و………..سایر ویژگیهای جامعه محا فظه کار و پر تامل و…، بخو بی و در مسیر منافع کلان مادی ، انهم در پوشش ضوابط خود ساخته و چرا ناپذیر ، در مواقعی بعنوان اداره شهر عظیم تهران با این کم و کیف که ، اداره این ولایت خرج دارد و بایستی خود گردان باشدو….بهره میبرند ….
این نا بخردی با فروش ترا کم نیز بنظر میرسد با مشارکت شهرداری ها یا شر کتهای خودی و سا خته و پر داخته شده خو دی ها … همراه با شد .
بخشی از این درامد سر شار، صرف امورات شهرمان میشود و حساب وکتاب بقیه ان ،جدا از نا بود کردن شش های اندک تهران و محل گذران اوفات فرا غت شهر وندان مخصوصا سا لمندان و کو دکان ،که همین شهردار در احداث انها همت گما رده…..و انزمان قطعا چنین نمی اند یشیده است و نیت پاکی که اکنون و به دلا یلی که امد نا پاک شده …. با کرام الکا تبین است .
(نکند شهردار فعال و مانده از ریاست جمهور با این ترتیب دارد انتقام رای ندادن تهرانیان را به خود را بعد از 2سال با این روش غیر انسانی میگیرد ؟؟؟) ….واقعا خود کرده را تدبیر نیست و چنین روشی این نحوه ادبیاتی را مستحق است که میگو یند بد میکنی و نیک طمع میداری ؟!
در این رابطه احتمالا خواهد امد و در صورت طرح در تر یبونها خواهند گفت که این به اصطلاح تصمیمات نمیتواند طی این مدت اتخاذ شده باشد و از زما نیکه زمینها بصور مختلف تصرف و به پارک تبد یل می گر دید ، این هدف و منظور در برنا مه ها دیده شده بود …. که فا عتبرو یا اولی البصار
بلد یه تهران باثبات مد یریت که اصلی مسلم درتو فیق ، ارایه خد مت ، پیشبرد بر نامه های تنظیم شده ،اجرای سیاست های بلند مدت زیبا سازی و حل و فصل امو رات محتلف شهری و شهر وندی ….. و غیر قابل انکار است …با وقوف به وظایف و اختیارات گسترده خود و قدرت و نفو ذی که فر ا قا نونی به …. او اعطا شده و گر فته ؟! ……بی با کا نه ، هم چون اسبی سر کش در عین حال کار امد ، هشیار، بی باک ،حریف ، ، دارای قدرت و….در پی بسیاری امور بنیان کن از لحاظ منا فع اساسی ، زیر بنایی، بنیادی ،اصو بی ،بهداشتی ،علمی ، اخلا قی ،امنیتی ،دینی ، و……. از همه مهمتر بر خلاف منا فع ملی کشور و سا کنین تهران ….نا مو جه و از هر لحاظ غیر منصفانه و خلاف شیو نات براین ما یملک حد اقلی با گستا خی تمام ،وخلاف اخلاق و معناو….دست انداخته ،مد عی اصول و اندیشه و برنا مه ریزی های بلند مدت ،خود را نشان داده …….
در واقع گلو گاه وشش جامعه را هر روز بیش از روز قبل میفشارد و انچه به جایی نمیر سد فر یاد است ….و باشروع موردی و تست میزان عکس العمل ها که شاید این مطلب اولین ان باشد (اگر مانع انتشار ان نشوند ) ،براین هجوم غیر قا نونی خود ادامه مید هد …
کوششها و همت واند یشه والای شهر دار تهر ان که غیر قابل انکار است با این گونه اقدامات بشدت لطمه دیده و از این بابت نگا رنده بسیار متا سف است
.بر متو لیان و بالا دستی های شهراری و انجمن شهر و وزارت جلیله کشور است به این امر بسیار مهم ورود کرده به این خیانت در امانت ،و عظیم پایان دهد..
.. امید اینکه مطبو عات از درج این گزارش که بسیار اثر بخش، باز دارنده ، افشاء کننده و دقیقا در مسیر وظایف اولیه و ابتدا یی انهاست.. بدون هر گونه ملا حظه کاری و با نگاه به این مهم که منا فع بهزیستی احاد جامعه در ان هویداست با همین کم و کیف ، خود داری نکنند وتردید و نگرانی و تو هم خطوط قر مز و… و یا بر چسب سیا سی بودن مطلب را مطلقا بخود راه ند هند و در این مسیر نا بخردان را ناخواسته حمایت نکنند…. که در ان صورت وای اگر از پس امروز بود فر دایی .
موارد متعدد این سر قت واقعی و اشکار مو جود و در دسترس و اماده ارایه و….با یک گشت در مناطقی که ذکر ان رفت قابل رو یت هر دلسوز ، مردم خواه ، فر هیخته واند یشمندی است ….
این گوی واین میدان که میزان و درجه احساس مسیو لیت ،اعتقاد ، اند یشمندی ، مردم دوستی و…. دولت را که شهر داری در هر شرایط و سیستمی ، تابع انست ….نشان خواهد داد .
اجازه ند هید نا له فر یاد گردد که اعتراض شدید و به حق از نهاد های مقتدر انتظار میرود .
ممانعت و جلو گیری بدون هر گو نه توجیه و باز گرداندن به وضعیت سابق این مکانها یعنی پارک و فضای سبز ،وظیفه ای از هر لحاظ مقدم بر حتی حفظ مو قعیت همه مسئو لین کشو رمان در قبال شهر وندان هشیار ، بیدار دل ، حاضر و ناظرو … میباشد ……………….بقول حافظ: وظیفه من گفتن است و بس

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*

شما می‌توانید از این دستورات HTML استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>