مقالات درج شده در این سایت لزوما نظر سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور شاخه آمریکا نیست
خانه » بیانیه ها » سالروز تولد دکترمحمد مصدق راگرامی می داریم
سالروز تولد دکترمحمد مصدق راگرامی می داریم

سالروز تولد دکترمحمد مصدق راگرامی می داریم

محمدمصدق در روز29 اردیبهشت1261 خورشیدی درتهران چشم به جهان گشود واکنون دریکصدوسی وسومین سالروزتولدآن بزرگ مردتاریخ ایران قرارداریم . اودرطول زندگی84ساله پرفراز ونشیب وپرافتخارش همواره درراه کسب آزادی ملت ایران واستقلال این سرزمین وبرقراری عدالت اجتماعی تلاش کرد ودراین راه بارهاخودوخانواده اش رادرمعرض خطرونابودی قرارداد . اوبه آزادی به مثابه کلید اصلی برای گشودن راه سعادت مردم واعتلای کشور مینگریست . اولین بخش نامه اودرمقام نخست وزیری به شهربانی کل کشور مبنی براینکه هرکس ، هرچیزکه درباره اونوشته باشدشهربانی حق تعرض به نویسنده راندارد ، اعتقاد عمیقش رابه آزادی بیان وآزادی قلم وگام برداشتن در راه اجرای این عقیده رابه اثبات رسانید . مصدق به استقلال کشوروقطع کردن دست نفوذقدرت های استعماری باور داشت ولی اوبا راه هاوروش های اصولی ومطابق باعرف دیپلماسی متداول درجهان باقدرت های سلطه گرمقابله میکرد ودرزمانی که کارشکنی هاودسیسه های دولت انگلیس درراه ملی کردن نفت واجرای خلع یدازشرکت نفت انگلیسی را مشاهده کردبازهم خردمندانه وباروشی شایسته وانسانی ودرمجامع ذیصلاح جهانی بادولت انگلیس برخوردکردو اجازه ندادبه حیثیت وفرهنگ وتمدن ایران کمترین خدشه ای واردگردد.پس ازاقدامات ضداستعماری مصدق وملی کردن صنعت نفت ایران وخلع یدازشرکت نفت انگلیسی بود که جمال عبدالناصرازمصدق به نام رهبرملل شرق یادکرد و به پیروی ازاوکانال سوئزرا ملی اعلام کرد. واحمدسوکارنواورا آغازگرجنبش های آزادیخواهانه واستقلال طلبانه درکشورهای جهان سوم دانست . مصدق به عدالت اجتماعی وتوزیع عادلانه ثروت به عنوان محوری مهم برای بقاء وشکوفائی وپیشرفت وامنیت کشورنگاه میکرد ودرهرفرصتی به تامین حقوق کارگران وکشاورزان واقشارضعیف جامعه تاکیدمیورزید. مصدق درطول زندگی هرگزبه هموطنان خود دروغ نگفت وخدعه نکرد وصداقت وتقوای سیاسی از مشخصات بارز اومحسوب میشد. او در طول زندگی خود مناصب ومقامات دولتی مختلفی راعهده دار گردید ولی درهر موقعیتی جزپاکی وپاکدستی وساده زیستی ودوری جستن ازتجملات از اودیده نشد. مصدق هیچگاه درحوزه مدیریت خوداجازه سوء استفاده از اموال مردم رابه کسی نداد . امروزنام مصدق به منزله نمادی از آزادی واستقلال وعدالت اجتماعی دراذهان آحاد ملت ایران نقش بسته است . درروزهای پس ازانقلاب درسراسرکشورودرتمام شهرهای کوچک وبزرگ ، مردم شریف وحق شناس ایران ، بهترین خیابان هاویامهمترین بناها وموسسات شهرخودرابه نام مصدق مزین کردند ولی دریغ وتاسف که امروز37سال پس ازانقلاب ،انحصارطلبان نگذاشتندتا اثری از آن ابراز علاقه ملت ایران بر جای بماند . وحاکمیت جمهوری اسلامی حتی از ادای احترام ملت ایران به آرامگاه مصدق درسالروز تولدوسالروز درگذشت آن قهرمان ملی ممانعت به عمل می آورد .
جبهه ملی ایران به عنوان خانه سیاسی مصدق سالروز تولدآن بزرگ مردتاریخ رابه ملت ایران وهمه پیروان اوتبریک میگویدوتاکیدمیکندکه امروزهم ، راه اعتلای ایران ، دستیابی به آموزه های سیاسی مصدق یعنی برقراری آزادی واستقلال وعدالت اجتماعی وجداکردن حوزه دین ازعرصه حکومت میباشد.
تهران – جبهه ملی ایران
29/2/1394

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*

شما می‌توانید از این دستورات HTML استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>