مقالات درج شده در این سایت لزوما نظر سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور شاخه آمریکا نیست
خانه » مقالات » تظاهر به شنیدن و رعایت ( ضیاء مصباح )

تظاهر به شنیدن و رعایت ( ضیاء مصباح )

اعتراضات گسترده ، عکس العمل ها ی آ رام وکنترل شده گروههای مختلف اجتماعی به دلایل متفاوت  ، مهمتر از همه برای جلوگیری از نابودی سر مایه های ملی ، زیر ساخت ها و ممانعت از احتمال تلفات انسانی بوسیله عوامل نظام ، که هر آن نبود خود را با نگرانی عمیق در پیش میبینند و برای ادامه سلطه و خدمت به خود از هیچ عملی روی گردان نیستند ….

همچنین  سئوا لات گوناگون  بدون پاسخ مانده مردم گرفتار معاش و سخت در تلاطم حل و فصل امور روزمره که  برآمده و محصول  فساد عمیق ریشه دوانده   بگستردگی میهن بزرگمان در همه تار و پود ها رسوخ کرده و روابط اجتماعی و پندار نیک را به نابودی کشانده  ……

جماعت دور مانده  از آینده نگری ، رانت خور  ، جاهل وبیگانه با مفهوم استقلال ، قانونمندی ، آزادیهای حداقلی و توسعه کشورمان در دقیقه نود  « با تصور کاهش تفکر ریشه براندازی نظام و تنبیه خاطیان به وطن و ارزشهای اجتماعی » عکس العمل هائی بنظر نگارنده فر هنگی اجتماعی را « با تعریف رندانه خود » پیشه کرده اند  که کفاف کی دهد این تمهیدات به رفع نا بسامانی ها و « این هنوز از نتایج سحر است »

هم میهنان  عموما و به حق ، سیستم حاکم  را مقصر میدانند و امید رستگاری را در جبین مستولیان براین ملک با ادامه حضور متولیان غاصب فعلی به هیچوجه نمی بینند و گروهی بسیار از وطن دوستان به امید تغییری آ رام بدون یا با حداقل هزینه فعال وناظر صحنه اند

این روز ها مجموعه نظام با بکار گیری وسائل ارتباط جمعی انبوه و متنوع در اختیار ،  می خواهد با تظاهر به شنیدن صدای مردم  خود را با اقشار مختلف که به دلایلی آزرده و در تنگناها مانده اند ، هماهنگ و همراه نشان دهد و در این مسیر با اقداماتی که بطور نمونه می اید  با تصور اینکه مردمان کشورمان دست از اعتراض بر میدارند ، به تصمیم گیری ها و اقداماتی   در اطاق فکر مبادرت ورزیده اند .

از تفسیر ، تحلیل آثار ،  بررسی و بیان دست آوردهای مثبت چنین بینش و روشهای نا خواسته تحمیلی و به امید فرج جماعت ،  که بخش اعظم آن مرهون کوشش . پویائی ملت و حضور در صحنه آ نان بشمار میرود ، با توجه به استنباط خوانندگان فر هیخته خود داری و «حدیث مفصل خواندن »را توصیه دارد  :

– کاهش تدریجی فشار به روز نامه ها که «در تیتر سازی ونوشتارها » به عوامل فرعی پرداخته  و با انکار تمرکز قدرت و حکومت ولائی توپ را به زمین قوه مجریه « در حکم کارپرداز » شوت میکنند و براین باور با برکنار گزاردن عوامل اصلی  به خیال خام خود ، میفزایند .

_ محاکمه و اعدام تعدادی از عوامل دست چندم  که در واقع نقشی بعنوان تصمیم گیر نداشته و متهمان اصلی در آ زادی مطلق بسر میبرند .

– بحث و جدل در تلویزیون  و تنظیم برنامه های انتقادی از همه ارکانها در زمانهای مناسب ،  با تعریفی با نیت برامید و انتظار دمیدن شنوندگان و بینندگان صبور و هشیار .

_ پرداختن به  اینکه چرا ارزانی بر نمیگردد در شرایطی که برابری دلار  حداقل « با همه ادعای ارزانی» 3 برابر گذشته پایدار مانده  و نرخ فعلی معادل حدود 10 هزار تومان رقمی 3 برابر ارزش ریال هنگام خروج امریکا از معاهده  برجام میباشد .

(برابری پول ایرانی در برابردلار در پایان نظام گذشته معادل 65 ریال و یکی از معتبر ترین پولهای رایج بین المللی بود ).

– سعی در القاء مضحک ، بی حاصل و در حد شعار ماندن « ارزان شدن  ارزها » و انتشار سخنان عوام پسند در مورد ضرورت کنترل نرخ مایحتاج عمومی که بطور طبیعی « با افزایش 3برابری هزینه ها » برای دخل و خرج و ادامه کار از همه مهمتر حفظ نیروی کار ،در این وانفسا ، بنگاههای تولیدی مواجه شده اند .

– دمیدن برهمراهی و تفاهم کامل قوای سه گانه البته با همین کم و کیف و مصاحبه های گوناگون انتقادی در باب تجدید نظر در روشها ، برکناری و محاکمه خاطیان ، توجه به اصل پاکدستی ، شایستگی و شرا یط احراز در انتصابات .

– تحمل نوشته ها و اظهار نظر نویسندگان در مورد پاسخگوئی مسئولین اصلی حتی اقای رهبری در مقابل اختیارات و عملکردی که طی سالها داشته و مسئولیتی که عهده دار میباشند .

_ ایجاد جو و زمینه افشاگری های قابل تامل بوسیله همین نمایندگان مستقر در مجلس و زیر سئوال بردن اعضاء فرتوت شورای نگهبان یا انانکه در مجمع خود ساخته و خود پرداخته تشخیص مصلحت نظام گر د آمده اند .

_ انتشار اقلام اختصاص یافته به کلیه نهادها ی تبلیغات مذهبی و جریانات موازی نا هماهنگ با دولت در جریان تنظیم بودجه سنواتی

– تظاهر به قانونمند حرکت کر دن نهادهای قضائی در ارتباط با متخلفین ریز و درشت خودی ، از طریق ترتیب دادن مصاحبه های مختلف که با بسیاری ضد و نقیض ها همراه بوده  و دم خروس بعیان پیدا و آنچه به جائی نرسد فریاد بوده  .

– با ز کردن فضای نقد و صراحت نسبی بیان در اجتماعات دانشجوئی  کنترل شده و ایجاد زمینه طرح سئوالاتی  با برنامه ریزی و حضور اعضاء نهادهای خود ساخته زاید بر کارآمدی ، با بودن  دانشجویان سهمیه ائی و بسیج دانشجوئی .

_تحمل مصاحبه و گفتگوی صاحبنظران فرهنگی ا جتماعی ساکن کشورمان با رسانه های فارسی زبان خارج از کشور .

– حضورآرام قوای انتظامی مزین به انواع ابزار سر کوب در جوار وهمراه  معترضین به چرائی پرداخت نشدن حقوق ، افت تولید و نبود یا کمبود در آمد ، تا آ نجا که وارد معقولات نشده خطوط قر مز را در نوردند  .

– سخنان انتقاد امیز، تکثیرو توزیع  بوسیله دست اندرکاران بی صلاحیت با  استفاده از ابزار اطلاع رسانی مدرن در اختیار  اکثریت جامعه

– یورش های آرام تمرین شده ، دستگیری و آزادی نسبتا سربع رهبران  گروههای معترض در مقایسه با گذشته ، با دریافت وثایق  که از حضور دوباره و رهبری عملیات باترس از مصادره وثیقه خود داری نمایند .

_ صدور مجوز بر خلاف گذشته برای مراسم یادبود در گذشتگان غیر خودی با همه احتمال حضور انبوه هواداران آگاه به خیانتهای اعمال شده در بسیاری صحنه ها ، برخلاف اعتبار و منزلت ایران و ایرانی .

– تشکیل و مدیریت پشت پرده نشست های انتقادی با برنامه ریزی  و اختصاص سالنهای دانشکده ها ، همچنین مجتمع های فرهنگی ساخته شده از بودجه عمومی و کمک اهالی محله ها ، به گروههای مختلف اجتماعی با ترتیب دادن  انتقادها ی لفظی وتصنعی بوسیله  دگر اندیشان که در واقع استمراریون درون اصلاح طلبان پرورش یافته سیستم میباشند و به نا فر مانان مدنی « کنترل شده مشروط » پیوسته اند .

_ تامین بودجه لازم اینگونه گرد هم آئی ها و تبلیغات گسترده با معیارهای خود برای حضور  وسر گرم کردن گروههای معترض راستین

– کم کردن گشتها ی ارشاد و نهادهای گوناگون ساخته پرداخته شده در این مقوله و عدم سخت گیری در مورد حجاب بانوان.

– آزادی نسبی و کم کردن مزاحمت برای نوازندگان جوان پسر و دختر که فراتر از علاقه به هنر در تامین در آمدی اندک در حاشیه پارک ها وروی پل های عابر پیاده با متانت کامل به نواختن سازهای مختلف مبادرت می ورزند .

– ایجاد فضای نسبتا باز از لحاظ گفتمان داخل وسایل نقلیه عمومی که خوشبختانه به فر هنگ سازی جدی تبدیل شده و « باش تا صبح دولتش بدمد »

– رعایت احترام جوانان در معاشرت با جنس مخالف در شوارع عمومی و پارکها ، در مواردی قابل توجه « اغماض » در مقایسه با عملکرد گذشته همین جماعت مطیع و نگران نابودی ارزشهای دینی با تعریف آ موخته شده بطول 4 دهه .

– پرهیز از مزاحمت برای گردش و تردد دختران وخانمها ی همراه و علاقمند به حیوانات خانگی .

– توجه به آئین های ملی و ایرانی بمناسبت ها ، آنچنانکه مراسم شب یلدای امسال هر چه با شکوه تر و گسترده تر در تمامی نقاط میهنمان برگزار شد و مطبوعات بشکلی بی نظیر همراه با رادیو و تلویزیون «برای خالی نبودن عریضه » درست مغایر تلقینات مذهبی افراطی ، براین طبل « ملی گرائی » نواختند  که «زهر طرف که شود کشته سود اسلام است » .

– توسعه برنامه های تفریحی و شاد در تلویزیون ، فر هنگسراو سینماها با حضور جماعتی از درون سیستم که سعی در چهره سازی از این نورسیده ها به عرصه به اصطلاح « هنر اسلامی » دارند با همه احتیاطات متداول ساختار شکن با تعریف اهالی محراب و منبر که « چون به خلوت میرسند آن کار دیگر میکنند »

– بخشودگی مرتب و مکرر دو برابر شدن جرائم رانندگی با نبود امکانات مناسب تردد در خیابانها ،که  در آ مدی انبوه برای جبران کسری های بودجه این تشکیلات به حساب می آید   .

– کنترل نکردن داخل اتو مبیلها ی شخصی از لحاظ مختلف  ( بازجوئی نسبت سر نشینان با یکدیگر و همراه داشتن حیوانات خانگی و… )که مصوب خود جماعت در گذشته های نه چندان دور بود .

– انتشار بموقع اخبار و مقایسه مع الفارغ ( ق ) و جهت دار اعتصابات گوناگون کشورهای اروپائی و عکس العمل پلیس آ ن کشورها  .

_ عدم ممانعت از استفاده بسیار گسترده از فیلتر شکن و در مواردی فراهم سازی استفاده از این تکنولژی با هزینه ای کلان که عاید نظام میشود .

_ بکار گیری بسیار انبوه تلگرام و افشای  خیانتها و سوء استفاده مجموعه نظام حتی انتصابات برآمده از ژن های برتر در هر مورد و زمینه ای  که عملا سوپاپی بنفع سیستم میباشد .

_ تنظیم و پراکندگی انبوه طنز و جک ها مناسب رخ دادها ، سوء نیتها ، فساد و فجایعی که بوسیله خائنین به ملت بزرگمان روی میدهد با قصد و منظور بی اهمیت جلوه دادن اصل داستان .

و نکات و مواردی بسیار  که اشاره به همه آنان در حوصله خوانندگان ارجمند نمی باشد .

طبعا مزایا و معایب در دسترس بودن و فراهم سازی این امکانات و استمرار آن که نیازی به تشریح آن نیست میتواند « سبب خیر » گردد که « عدو » البته با بودجه عمومی در اختیار عارف و عامی گذارده یا حداقل با امکانی که دارد«  هر چند تضعیف شده » بر خورداری از ان را  با موانع مشابه گذشته نه چندان دور  مواجه و مشروط  ننموده است .

بر احاد مردم مخصوصا جوانا ن تحصیل کرده میلیونی وطن خواه ، واجب مینماید  که با همه آزردگی ، افسردگی ، نگرانی  سر نوشت ملک و ملت ، عدم اتحاد قابل درک اما غیر موجه – در رابطه با حفظ ارزشها ، اخلاق ، منافع و مصالح ملی – با استفاده از همه امکانات و فرصت ها بر انتظارات وتوقعات بطور روز افزون بدمند و  با فرهنگ سازی  و کوشش از نابودی سر مایه های ملی ممانعت وبا برنامه ،  ساز و کار مناسب ، اندیشه ملی مردمی ، تدریجا دست به کاری زنند  که غصه سر آید .

« آری به  اتفاق جهان میتوان گرفت » و بعبارتی « لیس للانسان الی ما سعی » یا « بجز از کشته ندروی »

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*

شما می‌توانید از این دستورات HTML استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>