مقالات درج شده در این سایت لزوما نظر سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور شاخه آمریکا نیست
خانه » مقالات » پیام شورای عالی سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور به شورای مرکزی جبهه ملی ایران
پیام شورای عالی سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور به  شورای مرکزی جبهه ملی ایران

پیام شورای عالی سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور به شورای مرکزی جبهه ملی ایران

flag-300x156

پیام شورای عالی سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور به شورای مرکزی جبهه ملی ایران

دوستان و همراهان اعضاء محت شورای مرکزی جبهه ملی ایران
از اینکه بالاخره موفق شدید ر ی از انجام آن توسط ی که بعلت تهدیدات و جلوگی گزاری انتخابات با بر مامو ر ا ی حکومت بناچار عقب افتاده بود ن امنیت ب ا انتخاب هیئت ، کزی ر ن شورای مر ریاست و معاونی ر ی و هیات اجرائیه رهی اقدام به سامان دادن موث ر جبهه ملی نمائی د، بسیار خوشوقت شدیم و این موفقیت را به شما شادباش میگوئیم . این امر ر ن ما اعضاء جبهه ملی در خارج از کشور نه تنها در بی بلکه درمیان بسیاری از سازمانهای طرفدار دموک راسی و جمهوریخواه انعکاسی بسیار مثبت داشت.
جوی که امرو زه بر ایران حاکم است ایجاب میکند که همه جریانهای دموکرات و جمهوریخواه برای ی ب حفظ و بقای کشور هرچه بیشی ه یکدیگر نزدیک شون د .زیرا اضطراب ن و نگرات مردم نسبت به آینده کشو ر ی ش می یابد. دائما گسی ی ین آگاهی را نسبت ر ، کسانیکه کمی به عملکرد جبهه ملی دارن د بخوت سال گذشته د ر ن 69 میدانند که اعضای این سازمان طی ر ایط بحرات ش همواره در کنار مردم بوده ان د تا
ر مملکت شود ر حکومت در عمل سبب فروپاسی ن نگذارند فروپاسی با هشدار و اطلاع رسات . ی که خطرات موجودیت و بقاء کشور را تهدید میکند ر ناسی از م ن نظا ناتوات ی حکومت است که از حل بحرانهای خود ساخته عاجز است ، .این حکومت بجای جواب به مطالبات مردم ی اضات و اعی اعتصابات آنها را شکوب میکند زیرا نمیخواهد قبول نماید که علت اصلی فاجعه ای که در حال رخ ساختار نظام جمهوری اسلامی است ،دادن است . این ساختار باعث شده که د ر چهل سال گذشته دائم ا ، حقوق شهروندی مردم ایران ، ن حقوق انسات منافع ملی، مرزهای کشو ر و امنیت و رفاه ملت ر ا فدای مستبد و فاسد آن ، ر ان خودخواه حفظ نظام دیکتاتوری و شاش فساد جمهوری اسلامی و رهی نمای د .
آنچه که بای د به عنوان خط ر همواره در مد نظ ر داشته باشیم ی ی ش ناامید گسی د رمیان مردم است. ر یت جامعه اینکه اکی به تدری ج اعتقا د خود را نسبت به آینده کشو ر از دست بدهد و بجای اتک ا به اراده ملی
ی
و همبستگ ن” شود که مانند همیشه صرفا منافع خویش را مد نظر دارند. متوسل به “ناجیات
درست لی ر ن اوضاع و احوا در چنی چند نفر از اعضای جبهه ملی که دو نفر آنها در ارگانهای جبهه ملی ایران قبول مسئولیت کرده بودند پس از برگزاری انتخابات ر ن موفقیت آمی شورای مرکزی جبهه ملی از جبهه ملی »بیانیه اعلام موجودیت جبهه ملی ششم« ایران ب ا انتشار اعلامیه ای تحت عنوان انشعاب میکنن د .بسیار جای تاسف است که این عده بجای استقبال از رویکرد مثبت روشنفکران،
سازمانهای دموکرات و جمهوریخواه و کوشش در جهت ی ا ی بر بیشی
ی
هماهنگ ن از اعتصابات و پشتیبات
ن و ی اضات بخشهای مختلف جامعه مدت اعی دادن امی د به مردم با انشعاب از جبهه ملی به اقدامی سبکسرانه دست ر ننند می .
ما اعضاء شورای عالی سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشو ر ضمن محکوم نمودن ر این اقدام ت ن معت اعضای جدا شده که آن را ی جبهه ملی کت مبارزات ، اخلال در حر میدانیم ا ن خود ر پشتیبات از جبهه ملی ایران اعلام میداریم .ما امیدواریم بتوانیم در اتحاد عمل ی بیشی ی ا ی که بر با سازمانهات منافع ملی، شبلندی کشو ر و استقرار دموکراسی در ایران تلاش میکنند، قدمهای موثری به سوی تحقق این اهداف برداریم و با حمایت و ا ن مردم ایر پشتیبات ن با آنچه که موجودیت کشور و سلامت جامعه را تهدید می کند مقابله نمائیم .
شورای عالی سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور
ر 25 خورشیدی برابر با 1397 آذر 4 میلادی 2018 نوامی
info@iranazad.info http://www.iranazad.info

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*

شما می‌توانید از این دستورات HTML استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>