مقالات درج شده در این سایت لزوما نظر سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور شاخه آمریکا نیست
خانه » مقالات » عزت اله سحابی و دید گاههای سیاسی و اجتماعی او (ضیاء مصباح)

عزت اله سحابی و دید گاههای سیاسی و اجتماعی او (ضیاء مصباح)

برنامه کار مجلس دهم !!

 

 به مناسبت  پنجمین  سالگرد نبود  انسانی میهن دوست و آزاده و یاد آوری  تحول اجتماعی 2 خرداد 76 ، آغاز بکار مجلس دهم که به بینش وعمل کردآن در مسیرمنافع ملی و هماهنگی با دولتخوشبینانه  امید ها بسته ایم…. مروری دو باره  بر اندیشه های سحابی که طی سر گشاده ای بدولت اصلاحات ارایه نمود (انگارکه همین روزها مطرح کرده) ضروری بنظر می رسد .

این توصیه ها که بدور از اغراق بایستی برنامه ریزی های دولت و مجلس بر ان اساس  استوار می بود    بهتر از هر گونه  تعر یف یا ذکر خا طره ای در توصیف خصو صیات و اگا هیها ی این اندیشمند ملی در سالگرد درگذشت او منعکس میشود .

دید گاههایعمیق کارشناسی بر آمده از علم،تجربه و احساس مسیولیت ملی این  چهره ماند گار و منزه     عنوان شده در 20 سال قبل   ،  مجددا مطرح تا با شرا یط امروز از هر نظرمقایسه شود  .

توجه به این نکات اساسی و بسیار موثر که کماکان   به دلایل بسیار با همه اهمیت و اولویت بلا اقدام مانده در مسیر حل مشکلات جامعه و نارسایی ها توصیه میشود :

 

 

 • نمونه ای از باورها و معیارهای اجتما عی و فر هنگی سحابی  :

 

گرفتاری‌هاوعقب‌ماندگی‌ها، جامعه‌ی ما را بعد از بیش از یک قرن، هنوز اندر خم کوچه‌ی امنیت، آرامش و ترقی نگه داشته است.این وضع ما را وادار می‌کند که یک لحظه به علت ریشه‌ای این ناکامی‌ها بیندیشیم و تجربه‌ی مکرر ننماییم.

 

 • ایجادامنیتشغلی،تحصیلیورفعتبعیضاتمختلف،اصلاحبنیادیدرگزینش‌هامردمراازاضطرابرهامی‌کند.
 • بوروکراسیدوبعدداردیکیبعدساختاریودیگریبعدکاربردیوعملیدرصورتیکهبعدساختاری دولت اصلاح و منطبق بر موازین علمی مدیریت و عقلانیت و بر مبنای هزینه ـ فایده ،نشود، اصلاح امور با تشویق و تنبیه حتی تعویض افراد و مقامات ره به جایی نمی‌برد.
 • درموردتبلیغاتمخصوصاًموضوعتهاجمفرهنگی،بایدتوجهداشتکهسنگینیبارتبلیغاتدرشرایطفعلیبسیاربالا می‌باشد و تبلیغات مبتنی بر شعار و کسب هویت و امتیاز برای خود و نفی هویت دیگران، هتک حیثیت و شخصیت مردم، وشعارهایی از این قبیل   به صورت بسیار ساده و تکراری  ،رکود جامعه را در پی دارد.

 

 • آنچه گروهی از مسیو لین ورسانه‌هامی‌گویند خلاف منظور، از دید جامعه تعبیر می‌شود و نوعی ضد تبلیغ به شمار می‌رود و ساختار ایمانی، اخلاقی و پایبندی مردم را سست می‌کند. و لجاجت جانشین آن می‌شود.
 • اگرمردمدرعملبهبودامور،تنش‌زدایی، رفع تبعیضات و امتیازات گروهی و تشنج‌‌آفرینی‌ها را مشاهده کنند ،به خلاقیت و ابتکار روی می‌‌آورند.
 • دقتوتمرکزرویاصلاحبینش‌هاوعملکردها،همچنین چگونگیاخلاقیاتورفتاراجتماعیمسئولان،مقامات،وگویندگانسیاسی ،نقش مؤثری خواهد داشت.
 • دربرابرتبلیغاتودسایسمخالفاننگراننباشید،سکوتوگزارش‌هایمتینومستندازحقایق،پاسخ‌هایآراموخالیازاحساساتوحتیاعترافبهاشتباهاتوشکستنبازارشایعات این نقیصه را برطرف می‌کند.
 • دولتبایدحقایقاموررابدونپرده‌پوشیدراختیارمردم بگذارد و صدق و صمیمیت خود را بروز دهد تا جامعه متقابلاً عکس‌العمل مناسب از خود نشان داده و یگانگی بین حکومت‌کنندگان و حکومت شدگان که یک امر دو طرفه است و از ضروریت‌های حکمت سیاسی و اجتماعی … به وجود آید.
 • بودجه‌ی سنگین  صدا وسیما که از منابع عمومی و آگهی‌هایتجاری تأمین می‌شود، بدون حسابرسی مانده که خود عامل بسیاری از نا رسا یی هامی‌باشد،ایننهادبااینشیوه‌ی ساختاری به خصوص در امور سیاسی، فرهنگی، اخلاقی، مذهبی و … در مواردی دارای اثر منفی است.

 

 • جامعه‌یمدنیمولود خود جامعه می‌باشدودولت توان آن را ندارد که به تشکیل و تکوین جامعه‌ی مدنی به صورت مستقیم بپردازد .
 • وجود و واقعیت‌های مخالفین درون ملت باید تحمل شود و در اندیشه‌ی حذف دیگری نباشیم.
 • دولتباتشکیلانواعکنفرانس‌هاوگردهم‌آیی‌هاباهزینه‌هایزیادوفعالیت‌هایدیپلماتیک،اقتصادیوسیاسیدرمنطقهنتوانستهاستمحصولی محسوس به دست دهد. وسیاستخارجیودیپلماسیمابایستیموردبازنگریجدیوبنیادیقرارگیرد( تنها و تنها موردی که با درایت روحانی و ظریف در این سالها مورد تجدید نظر قرار گرفته ).
 • بینشاعتقادبهجایگاهتعبدوتقلیدبرایانسانبازوروخشونت ،بارویکردموافق ،مواجه نخواهد شد ،اگرموفقشویمالگویانسانیواجتماعیحقیقیرا،درداخلپیادهکنیموپیام‌‌هایمعنویرابا هنرمندی مطرح سازیم بااقبالروشنفکرانواندیشمندان کشورهای دیگر مواجه می‌شویم.

در رابطه با اقتصاد :

 • گردش کار اقتصادی باید به مازاد منجر شود و به صورت سرمایه برای توسعه‌ی بعدی به کار آید، اگر این تراکم مازاد، از درون اقتصاد بیرون نیاید، ناگزیریم که به منابع دیگر مثل وام خارجی روی بیاوریم.

 

 • اگرسرمایه‌ی مالی از مازاد عملکردها، چیزی انباشته نکند، سرمایه‌ی انسانی و فنی هم فاقد بهره‌وری خواهد شد .
 • ما هم سرمایه‌ی انسانی داریم و هم از دانش فنی برخورداریم، اما چرا کار ما پیشرفت ندارد و پیوسته دور خود می‌گردیم؟ دلیلش این است که ما به انباشت و جمع‌بندی و بهره‌گیری از تجارب گذشته‌ی خودمان یا تجارب ملت‌های دیگر، اعتقاد نداشته‌ایم.
 • اقتصادایرانشدیداًمصرفیاستوراهبرددولتبایستیواژگون‌کردناینروشباشدتااستقلال،اقتدارملیوعدالتاجتماعیتحققیابد.
 • درشرایطفعلیفعالیت‌هایتولیدیدولت ،بهتشکیلمازاداقتصادی «سودخالص» وانباشتسرمایهبرایتوسعه‌یبعدیمنتهینشدهاست …
 • چار‌ه‌ای نمی‌ماند به جز اینکه توسعه‌ی صنعت در میان مردم و جامعه، ایجاد ارزش افزوده ازطریق سرمایه‌گذاری خصوصی صورت گیرد تا توسعه‌ی اقتصادی کشور بر مبنای توسعه‌ی صنعت خصوصی  استوار شود.
 • هزینه‌یتولیددرسطحجامعهبهنحوچشمگیروتعیین‌کننده‌ایبالا رفته و رقابت  را از دست داده‌ایم.
 • در این رابطه الگوی آنان که در سیاست توسعه‌ی، مرحله‌ی جایگزینی واردات و تکوین ساختار صنعتی در جامعه را ، با موفقیت طی کرده ، به بازار جهانی وارد شده‌اندرا بایستی مورد مطالعه جدی قرار داد .
 • کاهشسطحمصرفدرجامعهسادهنیستوبهمراحلوتدابیراقتصادی،سیاسیوفرهنگیآنهم،غیرمستقیمنیازدارد.
 • در مسیرکاهشسطحمصرفدولتی،اولیناقدامدولتبایدکاهشهزینه‌هایجاری،ریختوپاش‌ها،بذلوبخشش‌هاو… باشد.

 

_ماناگزیریمبرایحراستاز استقلال ملی  هر چه سریعتر به یک ساختار  اصولی و علمی در اقتصاد دست یابیم  در حالیکه فاقد ساختار اجتماعی ـ اقتصادی و حتی فرهنگی ـ سیاسی و صنعتی می‌باشیم.

_دولتموتورحرکتتوسعه‌یاقتصادیواجتماعی،ازسوئی ضامن عدالت اجتماعی از طریق کنترل قیمت‌ها، نظارت بر حسن و صحت جریان امور، برنامه‌ریز، سیاست‌گذار، جهت‌دهنده‌ی روندهای اقتصادی و … می‌باشد .

 • اینموتورمحرک،ناظروسیاست‌گذارو … اگرناکار امدوفاقدبهره‌وریباشد … به جای عرضه‌ی خدمات دولتی و محور توسعه‌ و پایگاه انباشت سرمایه‌ی ملی، به عاملی برای اتلاف منابع و ضد پیشرفت بدل خواهد شد و……

با امید واری به درایت بیشتروتوان دولت  در تحقق و دست یابی به منافع ملی در آخرین سال از دور اول خدمت خود که با بسیاری موانع  مواجه و جگونگی ها را در مسیر بهبود امور جامعه بخوبی آموخته است و بنظر می رسد با مجلسی هماهنگ همراه باشد  ،در انتظار اجرایی شدن  این توصیه ها ودستو رالعمل با همیاری همه وطن دوستان و مجلسیان دوره جدید خواهیم بود –

یاد و خاطره هاله فرزند برومند  شادروان سحابی  را  نیز گرامی میداریم و به روان پاکشان درود می فرستیم .

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*

شما می‌توانید از این دستورات HTML استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>