مقالات درج شده در این سایت لزوما نظر سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور شاخه آمریکا نیست
خانه » 2015 (برگ 19)

بایگانی/آرشیو سالانه: 2015

ظریف نماینده باهوش نظام —کامبیز قائم مقام

Kambiz x

دوشنبه, ۲۱م اردیبهشت, ۱۳۹۴   روابط دیپلماسی ایران و آمریکا صفحه جدیدی را در تاریخ ۳۵ ساله جمهوری اسلامی ایجاد کرده است. مذاکرات مربوط به انرژی هسته ای ایران با ګروه ۵ باضافه یک از جمله خبرساز ترین موضوعات جهانی ګردیده است. و در ایران تحریمهای وحشتناک غرب علیه ایران از یک طرف حکومت را سخت به دست و پا ... بیشتر بخوانید »

قطعنامه چهارمین کنگره سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور (کنگره دکتر غلامحسین صدیقی)

flag-300x156

  سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور یکشنبه, ۲۰م اردیبهشت, ۱۳۹۴ اندازه قلم متن   سی و شش سال کوشش بی وقفه جمهوری اسلامی برای حفظ و بقا خود تا کنون جز یک استبداد خونین، فسادی گسترده و فقر و تنگدستی و ناامنی برای مردم ایران به بار نیاورده است. در این مدت مبارزه با هویت و فرهنگ ... بیشتر بخوانید »

چهارمین کنگره سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور

چهارمین کنگره  سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور  12 تا 13 اردیبهشت 1394 برابر با 2 تا 3 مه 2015 برنامه کنگره کنگره در روز شنبه دوم مه، راس ساعت 10:00 صبح کار خود را آغاز میکند. 10:00 خیر مقدم سرود ای ایران یک دقیقه سکوت به یاد مبارزین جان باخته در راه استقلال و آزادی ایران سپس ... بیشتر بخوانید »

فرق ظریفِ مصدَق با مصدِق ……………. والد بمانعلی

dorough-mamnoo

چهارشنبه, ۲۳م اردیبهشت, ۱۳۹۴   آنکه حقیقت را نمی‌داند نادان است ولی آنکه حقیقت را می‌داند و آنرا پنهان می‌کند تبه کار است. (برتولت برشت، زندگی گالیله) مصاحبه آقای محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی با یک گزارشگر آمریکائی و ادعای او که ولایت متبوعش کسی را به جرم ابراز عقیده به زندان نیافکنده، موجی از سرزنش و ... بیشتر بخوانید »

تحریف تاریخ ـ بخش چهارم نظرات متناقض و انحرافی خلیل ملکی درباره دکترمصدق!! ………….دکتر منصور بیات زاده

Mansour Bayatzadeh

    پنجشنبه, ۱۷م اردیبهشت, ۱۳۹۴ (تحریف تاریخ از سوی دکتر امیر پیشداد و دکتر محمدعلی همایون کاتوزیان) دربخش سوم این نوشته (تحریف تاریخ…)، به نقد بخش دیگری از اظهارات خلیل ملکی درنامه ای که به دکتر امیر پیشداد درباره سیاست و عملکرد دکتر مصدق و کودتای ٢٨ مرداد نوشته بود، پرداختم. در آن بخش همچنین توضیح دادم که برخی ... بیشتر بخوانید »

برفضای سبز گو شه و کنار شهرمان چه میگذرد …؟؟ ضیاء مصباح

Zia Mesbah

تهران نشینان مخصو صا سا کنین مناطق 1/2/3و6 مدتهاست که بخشی از پارکها و فضا های سبز نسبتا کو چک مناطق محل سکو نت و تردد روزانه خود را در دست ساخت و ساز انهم با مشارکت یا تحت کنترل شهر داری منطقه میبینند. این تجاوز با تمهیدات لازمی همراه و عجین شده که مغز های متفکر و بانیان این ... بیشتر بخوانید »

پیام کنگره دکتر غلامحسین صدیقی (کنگره چهارم) به زندانیان سیاسی ایران

flag-300x156

  شمازندانیانسیاسی،کنشگرانیکهبهدلیلآزادیخواهیوعدالتجوییدرعرصه‌هایمختلف،بهترینسال‌هایعمرخودرادرزندان‌هایجمهوریاسلامیمی‌گذرانید،نمادمقاومتمردمایراندربرابراستبدادوخودکامگیهستید. علیرغمامضاءاعلامیهجهانیحقوقبشرتوسطایران،ماشاهدنقضفاحشوآشکارحقوقاولیهانسانیتوسطجمهوریاسلامیهستیم. ایراننسبتبهجمعیتبالا‌ترینشماراعدامدرجهانرادارد. بازداشت‌هایخودسرانه،گمشدن‌گاهوبیگاهفعالانمدنی،کارگری،قومیومذهبیدرایرانهمچنانادامهدارد. برگزاریدادگاه‌هایفرمایشیبهاتهاماتواهی،بی‌توجهیبهفرآیندهایقضاییمانندحقداشتنوکیل،تهدید،شکنجه،یورش‌های‌گاهوبیگاهمامورانامنیتیواطلاعاتیوضربوشتمشمازندانیان،فراهمنکردنشرایطدرمانیبرایشماوزندان‌هاییبسیارنامناسبازلحاظبهداشت،نمونههائیازنقضابتدائی‌ترینحقوقانسانیدرایراناست. شمادربرابررژیمیمقاومتمی‌کنیدکهبرایادامهحیاتننگینخودازهیچجنایتیاباندارد. اعداممحسنامیراصلانیزندانیعقیدتینمونه‌ایازجنایاتجمهوریاسلامیدربرخوردبهدگراندیشانبود. ستاربهشتی،وبلاگنویسوفعالمدنیدرزندانکشتهشدوناله‌هایمادرزخمخوردهٔاودرخاطرهایرانیاننقشبستهاست. بهارههدایت،احمدزیدآبادی،محمدمظفری،آرشصادقی،آتنافرقدانی،حکیمهشکری،نویدخانجانی،محمدرضاعالیپیام،رضاشهابی،شاهرخزمانی،حسینرونقیملکی،آیتاللهبروجردی،خسروومسعودکردپور،مریماکبریمنفرد،زینبجلالیان،نگارحائری،فارانحسامی،آتنادائمیدرکناربسیاریدیگرنمادمقاومتوبیداریمردمایراندربرابرحاکمیتتمامیتخواه،عقبماندهوغیرمشروعجمهوریاسلامیمی‌باشند. حقوقبشریکپدیدهعصرجدیداستکهرعایتآنباقوانینشرعکهمتعلقبهاعصارگذشتهوشاملمجازات‌هایغیرانسانیمعمولدرآناعصاراست،همخوانیندارد. رعایتاینحقوقدریکحکومتملیکهبراساسآزادی،دموکراسیوجدائیدینوایدئولوژیازحکومتوقانوناساسیمتکیبرارادهمردماستوارباشد،می‌سرمی‌گردد. مانمایندگانکنگرهدکترغلامحسینصدیقی،کنگرهچهارمسازمانهایجبههملیایراندرخارجازکشور،ضمنمحکومکردنجنایاتحکومتعلیهزندانیانسیاسیوعقیدتیازهمهمدافعانحقوقبشر،سازمانملل،دولت‏هایدموکراتونیروهایسیاسیمدافعحقوقبشرمی‌‏خواهیمکهبافشاربرحکومتایرانخواستارتغییررفتارضدانسانیرژیمبازندانیانورعایتحقوقبشردرایرانشوند. ماباردیگربرلزوممبارزهمشترکبرایآزادیکلیهزندانیانسیاسیتاکیدکردهوازآزادیخواهانخارجازکشورمی‌خواهیمکهکوشش‌هایخودرابرایآزادیزندانیانسیاسیهمآهنگ‌تروبدینترتیبموثر‌ترسازند. کنگرهچهارمسازمانهایجبههملیایراندرخارجازکشور وین۱۱و۱۲اردیبهشت۱۳۹۴برابر۲و۳مه۲۰۱۵ بیشتر بخوانید »

اطلاعیه : جلسه شورای مرکزی جبهه ملی ایران

logo-jebhayemelliiran-ois

اطـــلاعـــیه در روز دوشنبه 21/2/1394 جلسه شورای مرکزی جبهه ملی ایران با حضور21 نفر از اعضاء تشکیل گردید. دستور کار دراین جلسه، انتخابات درون سازمانی جبهه ملی بود. ابتدا در انتخابات اعضای هیئت رئیسه شورای مرکزی، آقای ادیب برومند به اتفاق آراء به سمت ریاست شورا انتخاب شدند.آقایان مهندس کورش زعیم وپرفسورصادق مسرت به سمت نواب رئیس وآقایان ضیاء مصباح ... بیشتر بخوانید »

با خود و بی خود شده ام؟! ……………….. ضیا مصباح

Zia Mesbah

  جمعه, ۱۸م اردیبهشت, ۱۳۹۴   اطلاع رسانی لازم در حد مقدورات بعمل آمد که شورای مرکزی جبهه ملی روز ۱۷/۲ تشکیل نشد، در واقع برای به اکثریت نرسیدن تعداد نشست کنندگان، تماس و ممانعت و … با فرمولهای متفاوت حسب ویژگیهای و نقاط قوت و ضعف افراد کارگر افتاد و برای چندمین بار است که این ماجرا تکرار میشود. ... بیشتر بخوانید »

نظام یعنی آقا!—عیسی سحرخیز

عیسی سحرخیز

 عیسی سحرخیز saharkhiz.isa(at)gmail.com آن چه که کارشناسان وزارت اطلاعات و ماموران سپاه در جایگاه بازجو در سلول های انفرادی می گفتند و در اتاق های دربسته ی استنطاق دائم تاکید می کردند، حالا شده است فتوای آیت الله خامنه ای و توصیه ی مسوولان بیت رهبری. در پی سخنان نوروزی رهبری در مشهد، حالا رئیس دفتر آقای خامنه ای در مراسم عمامه گذاری طلاب در زادگاه خود در تبیین این سخنان جهت دار ولی فقیه تصریح کرده ... بیشتر بخوانید »